Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
เบิร์ด ธงไชยอยู่คนเดียว
Bird Thongchai Yùu kon diao
(Alone)
拼音
英文翻译
曲风:泰语
语言:泰语

อยู่ คน เดียว กับ ตอน เย็น เย็น
yùu kon diao gàp dtɔɔn yen yen
และ ก็ ไม่ เห็น ว่า จะ ต้อง มี ใคร ใคร มา เคียง ข้าง
lɛ́ gɔ̂ɔ mâi hěn wâa jà dtɔ̂ng mii krai krai maa kiiang kâang
อยู่ ลำ พัง กับ ความ อ้าง ว้าง
yùu lam pang gàp kwaam âang wáang
นั่ง มอง ดู แสง รำ ไร ของ ดวง ตะวัน จน ลับ ไป
nâng mɔɔng duu sɛ̌ɛng ram rai kɔ̌ɔng duuang dtà-wan jon láp bpai
เหม่อ มอง จันทร์ ที่ ลอย ขึ้น มา
mə̀ə mɔɔng jan tîi lɔɔi kʉ̂n maa
ดึก ดื่น อย่าง นี้ แล้ว เพื่อน ที่ มี ที่ ดี ที่ สุด คือ หมอน ข้าง
dʉ̀k dʉ̀ʉn yàang níi lɛ́ɛo pʉ̂ʉan tîi mii tîi dii tîi sùt kʉʉ mɔ̌ɔn kâang
อยู่ เหงา เหงา อย่าง คน ที่ ปล่อย วาง
yùu ngǎo ngǎo yàang kon tîi bplɔ̀ɔi waang
ก็ อยู่ อย่าง นี้ จน ชิน
gɔ̂ɔ yùu yàang níi jon chin
(*) ไอ้ คน ไม่ รู้ ก็ คอย จะ ถาม ทำไม ไม่ หา ใคร   สัก คน    
âi kon mâi rúu gɔ̂ɔ kɔɔi jà tǎam tam-mai mâi hǎa krai – sàk kon
เข้า ใจ   และ รัก จริง   ก็ ทุก คน   ดู แสน ดี   ดู จริง ใจ
kâo jai – lɛ́ rák jing – gɔ̂ɔ túk kon – duu sɛ̌ɛn dii – duu jing jai
ก็ ยิน ดี ที่ ได้ เจอ   แต่   no no no no no no wo wo
gɔ̂ɔ yin dii tîi dâi jəə – dtɛ̀ɛ – no no no no no no wo wo
(#) ก็ เพราะ เวลา ฉัน รัก รัก จริง    
gɔ̂ɔ prɔ́ weelaa chǎn rák rák jing
มัน มา ไม่ นิ่ง เหมือน ตอน เธอ มา ทิ้ง ไป
man maa mâi nîng mʉ̂ʉan dtɔɔn təə maa tíng bpai
คน มัน รัก มาก   มัน ก็ เลย เสีย ดาย
kon man rák mâak – man gɔ̂ɔ ləəi sǐia daai
มัน ปวด ใจ จะ บอก ใคร ก็ ไม่ ช่วย
man pùuat jai jà bɔ̀ɔk krai gɔ̂ɔ mâi chûai
($) เพราะ รัก เอง เจ็บ เอง   ก็ อยู่ อย่าง คน ไม่ มี แฟน    
prɔ́ rák eeng jèp eeng – gɔ̂ɔ yùu yàang kon mâi mii fɛɛn
จะ หา ใคร มา แทน   ก็ กลัว ว่า เขา จะ มา ซ้ำ
jàa hǎa krai maa tɛɛn – gɔ̂ɔ gluua wâa kǎo jà maa sám
ก็ เดี๋ยว นี้ คน น่ะ ใจ ดำ   เลย คบ กัน เที่ยว แบบ ขำ ขำ
gɔ̂ɔ diao níi kon nâ jai dam – ləəi kóp gan tîao bɛ̀ɛp kǎm kǎm
ก็ เจ็บ ประจำ   ก็ เลย ต้อง อยู่ คน เดียว
gɔ̂ɔ jèp bprà-jam – gɔ̂ɔ ləəi dtɔ̂ng yùu kon diao
*,#,$,#,$