Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
Bodyslamคิดถึง
Bodyslam Kít tʉ̌ng
(I miss you)
拼音
英文翻译
曲风:泰语
语言:泰语

มอง ดู เส้น ทาง ที่ ฉัน เดิน อยู่   จะ มี ใคร รู้ ใคร เข้า ใจ
mɔɔng duu sên taang tîi chǎn dəən yùu – jà mii krai rúu krai kâo jai
เรื่อง ราว ร้อย พัน   ที่ ฉัน ผ่าน พบ ช่าง มาก มาย
rʉ̂ʉang raao rɔɔi pan – tîi chǎn pàan póp châng mâak maai
ทาง เดิน สุด ไกล แค่ ไหน ยัง ฝ่า ฟัน
taang dəən sùt glai kɛ̂ɛ nai yang fàa fan
เผชิญ กับ ความ เปลี่ยน ผัน เท่า ไร   หัว ใจ แสน เหนื่อย
pàchəən gàp kwaam bplìian pǎn tâo rai - hǔua jai sɛ̌ɛn nʉ̀ai
ยัง คง เดิน ทาง ไป กับ ความ จริง
yang kong dəən taang bpai gàp kwaam jing
เพื่อ สิ่ง สวย งาม ที่ อยู่ ใน ฝัน
pʉ̂ʉa sìng sǔai ngaam tîi yùu nai fǎn
ใน หัว ใจ ยัง เป็น อยู่ ทุก วัน
nai hǔua jai yang bpen yùu túk wan
บาง คราว รอย ยิ้ม วัน เก่า   ก็ พา ความ เหงา ให้ จาก ไป
baang kraao rɔɔi yím wan gào – gɔ̂ɔ paa kwaam ngǎo hâi jàak bpai
แม้ ใจ รู้ ดี   ไม่ มี วัน กลับ คืน มา
mɛ́ɛ jai rúu dii – mâi mii wan glàp kʉʉn maa
ท่าม กลาง ละ ออง ความ หลัง ที่ ปก คลุม
tâam glaang lá ɔɔng kwaam lǎng tîi bpòk klum
ก็ มี บาง ครั้ง ที่ ยัง เสีย ใจ   แค่ เพียง นึก ถึง น้ำ ตา ก็ ไหล
gɔ̂ɔ mii baang kráng tîi yang sǐia jai – kɛ̂ɛ piiang nʉ́k tʉ̌ng nám dtaa gɔ̂ɔ lǎi
ยัง คง เดิน ทาง ไป กับ ความ จริง
yang kong dəən taang bpai gàp kwaam jing
เพื่อ สิ่ง สวย งาม ที่ อยู่ ใน ฝัน
pʉ̂ʉa sìng sǔai ngaam tîi yùu nai fǎn
แต่ หัว ใจ คือ เธอ อยู่ ทุก วัน
dtɛ̀ɛ hǔua jai kʉʉ təə yùu túk wan
ไม่ เคย เลือน ลาง ไป จาก ความ จริง
mâi kəəi lʉʉan laang bpai jàak kwaam jing
ไม่ เคย ลบ เลือน ไป จาก ความ ฝัน
mâi kəəi lóp lʉʉan bpai jàak kwaam fǎn
อยู่ หน ใด   เธอ ยัง อยู่ กับ ฉัน
yùu hǒn dai – təə yang yùu gàp chǎn
มัน ยัง คิด ถึง เพียง เธอ   มัน ยัง คิด ถึง แค่ เธอ
man yang kít tʉ̌ng piiang təə – man yang kít tʉ̌ng kɛ̂ɛ təə
มัน ยัง คิด ถึง เธอ
man yang kít tʉng təə
เพลง นี้ คือ เสียง ของ ความ ว่าง เปล่า
pleeng níi kʉʉ sǐiang kɔ̌ɔng kwaam wâang bplào
คือ เสียง ของ คน ที่ ปวด ร้าว
kʉʉ sǐiang kɔ̌ɔng kon tîi bpùuat ráao
คือ เสียง ของ ใจ ที่ เฝ้า รอ
kʉʉ sǐiang kɔ̌ɔng jai tîi fâao rɔɔ
ยัง คง เดิน ทาง ไป กับ ความ จริง
yang kong dəən taang bpai gàp kwaam jing
เพื่อ สิ่ง สวย งาม ที่ อยู่ ใน ฝัน
pʉ̂ʉa sìng sǔai ngaam tîi yùu nai fǎn
แต่ หัว ใจ คือ เธอ อยู่ ใน นั้น
dtɛ̀ɛ hǔua jai kʉʉ təə yùu nai nán
ไม่ เคย เลือน ลาง ไป จาก ความ จริง
mâi kəəi lʉʉan laang bpai jàak kwaam jing
ไม่ เคย ลบ เลือน ไป จาก ความ ฝัน
mâi kəəi lóp lʉʉan bpai jàak kwaam fǎn
อยู่ หน ใด   เธอ ยัง อยู่ กับ ฉัน
yùu hǒn dai – təə yang yùu gàp chǎn
มัน ยัง คิด ถึง เพียง เธอ   มัน ยัง คิด ถึง แค่ เธอ
man yang kít tʉ̌ng piiang təə – man yang kít tʉ̌ng kɛ̂ɛ təə
มัน ยัง คิด ถึง เพียง เธอ   ใน หัว ใจ คือ เธอ อยู่ ทุก วัน
man yang kít tʉ̌ng piiang təə – nai hǔua jai kʉʉ təə yùu túk wan
มัน ยัง คิด ถึง เพียง เธอ
man yang kít tʉ̌ng piiang təə
ยัง คิด ถึง   คิด ถึง เธอ
yang kít tʉ̌ng – kít tʉ̌ng təə