Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
เอ็นโดรฟิน, ป๊อบ ดาคิดถึง
Da Endorphine & Pop Calories Mâi rúu jàk chǎn, mâi rúu jàk təə
(Without knowing me, without knowing you)
拼音
英文翻译
曲风:泰语
语言:泰语

นั่ง คน เดียว แล้ว มอง กระจก   ที่ สะท้อน แสง จันทร์ วัน เพ็ญ
nâng kon diao lɛ́ɛo mɔɔng grà-jòk – tîi sà-tɔ́ɔn sɛ̌ɛng jan wan pen
โดด เดี่ยว กับ ความ เหงา   อยู่ กับ เงา ที่ พูด ไม่ เป็น
dòot dìao gàp kwaam ngǎo – yùu gàp ngao tîi pûut mâi bpen
ฟัง เพลง เดิมๆ ที่ เรา รู้ จัก   แต่ ไม่ รู้ ความ หมาย ของ มัน
fang pleeng dəəm-dəəm tîi rao rúu jàk – dtɛ̀ɛ mâi rúu kwaam mǎai kɔ̌ɔng man
หาก ฉัน จะ หลับ ตา ลง สัก ครั้ง   เพื่อ พบ กับ เธอ ผู้ เป็น นิรันดร์
hàak chǎn jà làp dtaa long sàk kráng – pʉ̂ʉ póp gàp təə pûu bpen ní-ran
(*) หาก ความ รัก เกิด ใน ความ ฝัน   เรา จุมพิต โดย ไม่ รู้ จัก กัน    
hàak kwaam rák gə̀ət nai kwaam fǎn – rao jum-pít dooi mâi rúu jàk gan
ปฏิทิน ไม่ บอก คืน และ วัน   ดั่ง ที่ ฉัน ไม่ เคย ต้อง การ
bpà-dtì-tin mâi bɔ̀ɔk kʉʉn lɛ́ wan – dàng tîi chǎn mâi kəəi dtɔ̂ng gaan
แต่ อยาก ให้ เธอ ได้ พบ กับ ฉัน   เรา สม รส โดย ไม่ มอง หน้า กัน
dtɛ̀ɛ yàak hâi təə dâi póp gàp chǎn – rao sǒm rót dooi mâi mɔɔng nâa gan
จูบ เพื่อ ร่ำ ลา ใน ความ สัมพันธ์
jùup pʉ̂ʉa râm laa nai kwaam sǎm-pan
ก่อน ที่ ฉัน จะ ปล่อย เธอ หาย ไป โดย ไม่ รู้ จัก เธอ
gɔ̀ɔn tîi chǎn ja bplɔ̀ɔi təə hǎai bpai dooi mâi rúu jàk təə
ทบ ทวน เรื่อง ราว ต่างๆ   ทุกๆ ครั้ง ที่ ฉัน ตื่น นอน
tóp tuuan rʉ̂ʉang raao dtàang-dtàang – túk-túk kráng tîi chǎn dtʉ̀ʉn nɔɔn
บท กวี ไม่ มี ความ หมาย   ฉัน งมงาย สวด มนต์ ขอ พร
bòt gà-wii mâi mii kwaam mǎai – chǎn ngom-ngaai sùuat mon kɔ̌ɔ pɔɔn
หาก จะ มี โอกาส อีก หน   จะ ร่าย มนต์ กับ สาย น้ำ จันทร์
hàak jà mii oo-gàat ìik hǒn – jà râai mon gàp sǎai náam jan
เพื่อ จะ ได้ หลับ ตา ลง สัก ครั้ง   แล้ว พบ กับ เธอ ผู้ เป็น นิรันดร์
pʉ̂ʉa jà dâi làp dtaa long sàk kráng – lɛ́ɛo póp gàp təə pûu bpen ní-ran
(*, *)