Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
Fahrenheitผิดไหม
Fahrenheit Pìt mǎi
(Is it wrong?)
拼音
英文翻译
曲风:泰语
语言:泰语

ผิด ไหม   ที่ ไม่ ไป พบ เธอ
pìt mǎi – tîi mâi bpai póp təə
ไม่ ต้อง การ พบ เจอ   ไม่ ต้อง การ เจอะ หน้า ใคร
mâi dtɔ̂ng gaan póp jəə – mâi dtɔ̂ng gaan jə̀ nâa krai
ผิด ไหม   ที่ ไม่ ยอม เข้า ใจ
pìt mǎi – tîi mâi yɔɔm kâo jai
ไม่ อยาก ฟัง เรื่อง ราว ที่ เธอ อยาก อธิบาย
mâi yàak fang rʉ̂ʉang raao tîi təə yàak àtíbaai
ผิด เหรอ   ที่ เป็น คน รัก จริง
pìt rə̌ə – tîi bpen kon rák jing
ที่ เป็น คน ฝัง ใจ   รัก แล้ว ยาก จะ ลบ เลือน
tîi bpen kon fang jai – rák lɛ́ɛo yàak jà lóp lʉʉan
ผิด เหรอ   ที่ อ่อน แอ เหลือ เกิน
pìt rə̌ə – tîi ɔ̀ɔn ɛɛ lʉ̌ʉa gəən
เกิน จะ ยอม รับ รู้ การ ลา จาก
gəən jà yɔɔm ráp rúu gaan laa jàak
รับ รู้ ว่า เธอ อยาก จาก ฉัน ไป
ráp rúu wâa təə yàak jàak chǎn bpai
(*) ปล่อย ฉัน ไว้ คน เดียว   ฉัน ยัง จะ ทน ไหว    
bplɔ̀ɔi chǎn wái kon diiao – chǎn yang jà ton wǎi
ฝัน ได้ ตาม ใจ   มี เธอ ได้ แสน นาน
fǎn dâi dtaam jai – mii təə dâi sɛ̌ɛn naan
ให้ ฉัน เจอ ความ จริง   ฉัน ทน ไม่ ไหว
hâi chǎn jəə kwaam jing – chǎn ton mâi wǎi
จะ ให้ ฉัน ทำ ใจ ยัง ไง   ทั้ง หัว ใจ มัน รัก   รัก เธอ
jà hâi chǎn tam jai yang ngai – táng hǔua jai man rák – rák təə
ผิด ไหม ที่ ไม่ เข้ม แข็ง พอ
pìt mǎi tîi mâi kêm kɛ̌ng pɔɔ
พอ ที่ จะ เสีย เธอ   เสีย ให้ คน อื่น เขา ไป
pɔɔ tîi jà sǐia təə – sǐia hâi kon ʉ̀ʉn kǎo bpai
ผิด ไหม ที่ ทำ ใจ ไม่ ได้
pìt mǎi tîi tam jai mâi dâi
ไม่ อยาก ทน เห็น เธอ ต้อง ลา จาก
mâi yàak ton hěn təə dtɔ̂ɔng laa jàak
รัก เธอ จน ลำบาก ใจ เหลือ เกิน
rák təə jon lambàak jai lʉ̌ʉa gəən
*
ให้ ฉัน เจอ ความ จริง   ฉัน ทน ไม่ ไหว
hâi chǎn jəə kwaam jing – chǎn ton mâi wǎi
จะ ให้ ฉัน ทำ ใจ ยัง ไง   ทั้ง หัว ใจ มัน รัก   รัก เธอ
jà hâi chǎn tam jai yang ngai – táng hǔua jai man rák – rák təə
จะ ให้ ฉัน ทน ได้ ยัง ไง   ทั้ง หัว ใจ มี ไว้   รัก เธอ
jà hâi chǎn tam jai yang ngai – táng hǔua jai mii wái – rák təə