Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
Getsunovaคนไม่จำเป็น
Getsunova Kon mâi jam bpen
(Unnecessary person)
拼音
英文翻译
曲风:泰语
语言:泰语

อยู่ ตรง นี้   อยาก เป็น คน ที่ เธอ ต้อง การ
yùu dtrong níi – yàak bpen kon tîi təə dtɔ̂ng gaan
พยายาม   เปลี่ยน แปลง ตัว ให้ ดี ขึ้น มา
páyaayaam – bplìian bplɛɛng dtuua hâi dii kʉ̂ʉn maa
อยาก ให้ เธอ รู้   ความ จริง ข้าง ใน
yàak hâi təə rúu – kwaam jing kâang nai
ว่า ฉัน รัก   เธอ มาก เพียง ใด
wâa chǎn rák - təə mâak piiang dai
แต่ สุด ท้าย   ผ่าน มา นาน แสน นาน เท่า ไหร่
dtɛ̀ɛ sùt táai – pàan maa naan sɛ̌ɛn naan tâo rài
ยัง คง รอ   ยัง ลอง ทุก วิธี ทุก ทาง
yang kong rɔɔ – yang lɔɔng túk wítii túk taang
เธอ ไม่ เคย เห็น   ฉัน ใน สาย ตา
təə mâi kəəi hěn – chǎn nai sǎai dtaa
เป็น เพียง ลม   ไม่ มี ตัว ตน
bpen piiang lom – mâi mii dtuua dton
(*) ทำ ให้ รู้ ว่า ทำ อะไร   เธอ นั้น ไม่ เคย สน ใจ    
tam hâi rúu wâa tam arai – təə nán mâi kəəi sǒn jai
ทำ ให้ รู้ อยู่ ไป ก็ ไม่ มี ความ หมาย
tam hâi rúu bpai gɔ̂ɔ mâi mii kwaam mǎai
(#) เพราะ คน ไม่ จำ เป็น   ก็ ต้อง เดิน จาก ไป    
prɔ́ kon mâi jam bpen – gɔ̂ɔ dtɔ̂ng dəən jàak bpai
ถึง แม้ ว่า ภาย ใน ใจ   จะ รัก เธอ แค่ ไหน
tʉ̌ng mɛ́ɛ wâa paai nai jai – ja rák təə kɛ̂ɛ nǎi
เพราะ คน ไม่ จำ เป็น   ก็ ไม่ ควร อยู่ ตรง นี้
prɔ́ kon mâi jam bpen – gɔ̂ɔ mâi kuuan yùu dtrong níi
ก็ ฉัน นั้น เข้า ใจ ดี   ว่า เธอ ไม่ ต้อง การ
gɔ̂ɔ chǎn nán kâo jai dii - wâa təə mâi dtɔ̂ng gaan
ยอม จาก ไป   พร้อม น้ำ ตา   เป็น คน ที่ ไร้ ค่า
yɔɔm jàak bpai – prɔ́ɔm náa dtaa – bpen kon tîi rái kâa
เพราะ เป็น ความ จำ เป็น   ของ คน ไม่ จำ เป็น
prɔ bpen kwaam jam bpen – kɔ̌ɔng kon mâi jam bpen
ก็ พอ รู้   ว่า ฉัน นั้น ไม่ ดี เลิศ เลอ
gɔ̂ɔ pɔɔ rúu – wâa chǎn nán mâi dii lə̂ət ləə
เทียบ กับ เธอ   ยัง ไง แล้ว ก็ ไม่ คู่ ควร
tîiap gàp təə – yang ngai lɛ́ɛ gɔ̂ɔ mâi kûu kuuan
สิ่ง ที่ ยัง เหลือ   จะ ทำ ได้ คือ
sìng tîi yang lʉ̌ʉa – jà tam dâi kʉʉ
คง ต้อง หาย   จาก ชีวิต เธอ
kong dtɔ̂ng hǎai – jàak chiiwít təə
*, #, #
พร้อม น้ำ ตา   เป็น คน ที่ ไร้ ค่า
prɔ́ɔm náa dtaa – bpen kon tîi rái kâa
เพราะ เป็น ความ จำ เป็น   ของ คน ไม่ จำ เป็น
prɔ bpen kwaam jam bpen – kɔ̌ɔng kon mâi jam bpen