Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
ปนัดดา เรืองวุฒิพยายาม
Panadda Pá-yaa-yaam
(Try)
拼音
英文翻译:
曲风:泰语
语言:泰语

พยายาม ไม่ คิด อะไร   ฝืน หัว ใจ ทุก อย่าง
pá-yaa-yaam mâi kít à-rai – fʉ̌ʉn hǔua jai túk yàang
แต่ มัน ทำ ไม่ ได้ สัก ทาง   ทั้งที่ดูง่ายดาย
dtɛ̀ɛ man tam mâi dâi sàk taang – táng tîi duu ngâai daai
จะ กี่ ครั้ง   สร้าง กำแพง มา ขวาง ก็ ยัง ไม่ ได้
jà gìi kráng – sâang gam-pɛɛng maa kwǎang gɔ̂ɔ yang mâi dâi
จะ ทำ ยังไง   มัน คิด ถึง เพียง แต่ เธอ
jà tam yang-ngai – man kít tʉ̌ng piiang dtɛ̀ɛ təə
(*) ต่อ ให้ พยายาม ตัด ใจ   แล้ว ทำไม กลับ ยิ่ง รัก เธอ
dtɔ̀ɔ hâi pá-yaa-yaam dtàt jai – lɛ́ɛo tam-mai glàp yîng rák təə
อ่อนไหวทุกครั้ง   ทุกทีที่เจอ   ทำไม่ได้สักที
ɔ̀ɔn wǎi túk kráng – túk tii tîi jəə – tam mâi dâi sàk tii
ต่อ ให้ พยายาม แค่ ไหน   ทั้ง หัว ใจ ก็ ยัง รู้ ดี
dtɔ̀ɔ hâi pá-yaa-yaam kɛ̂ɛ nǎi – táng hǔua jai gɔ̂ɔ yang rúu dii
ไม่ มี วัน ใด สัก วัน   ลบ ความ รู้ สึก ที่ มี   ที่ มัน รัก เธอ
mâi mii wan dai sàk wan – lóp kwaam rúu sʉ̀k tîi mii – tîi man rák təə
พยายาม ไม่ คิด ไป ไกล   แม้ แค่ เพียง ครึ่ง ทาง
pá-yaa-yaam mâi kít bpai glai – mɛ́ɛ kɛ̂ɛ piiang krʉ̂ng taang
บอก ตัว เอง ให้ ลืม ทุก อย่าง   หัน หลัง เดิน กลับ ไป
bɔ̀ɔk dtuua eeng hâi lʉʉm túk yàang – hǎn lǎng dtəən glàp bpai
ไม่อยากรัก   แล้ว ทำไม มัน รั้ง หัว ใจ ไม่ ได้
mâi yàak rák – lɛ́ɛo tam-mai man ráng hǔua jai mâi dâi
จะ ทำ ยังไง   เมื่อ ทั้ง ใจ มี แต่ เธอ
jà tam yang-ngai – mʉ̂ʉa táng jai mii dtɛ̀ɛ təə
*, *