Xue-Hanyu.com: 中文歌曲:

歌手歌名
พัดชาทนไม่พอ รอไม่ไหว
Patcha Ton mâi pɔɔ, rɔɔ mâi wǎi
(Enduring Isn’t Enough, I Can’t Wait)
拼音
英文翻译
曲风:泰语
语言:泰语

ผู้ หญิง ทุก คน   ก็ มี หัว ใจ   ให้ ใคร ที่ รัก
pûu yǐng túk kon – gɔ̂ɔ mii hǔua jai – hâi krai tîi rák
ให้ เจ็บ ให้ ช้ำ..   ยอม ทำ ทุก อย่าง
hâi jèp hâi chám – yɔɔm tam túk yàang
แค่ เพียง มี คน รัก ไป..
kɛ̂ɛ piiang mii kon rák bpai
แต่ ฉัน คง เป็น คน ดี ไม่ พอ.. ที่ ทน ไม่ ไหว
dtɛ̀ɛ chǎn kong bpen kon dii mâi pɔɔ tîi ton mâi wǎi
ทำ ได้ แค่ นี้..   ให้ ดี แค่ ไหน
tam dâi kɛ̂ɛ níi – hâi dii kɛ̂ɛ nǎi
ยังไง เธอ ก็ ไม่ รัก..
yang-ngai təə gɔ̂ɔ mâi rák
(*) เธอ เหงา   ก็ คบ กัน   โทษ ตัว ฉัน ที่ รัก เธอ เอง    
təə ngǎo – gɔ̂ɔ kóp gan – tôot dtuua chǎn tîi rák təə eeng
เคย ฝัน   เคย ทำ เก่ง..   ว่า วัน นึง   เธอ จะ รัก…
kəəi fǎn – kəəi tam gèng – wâa wan nʉng – təə jà rák
(#) ขอ โทษ   ที่ ความ อด ทน ไม่ พอ..    
kɔ̌ɔ tôot – tîi kwaam òt ton mâi pɔɔ
กับ การ ให้ ฉัน นั่ง รอ.. เธอ รัก กัน
gàp gaan hâi chǎn nâng rɔɔ təə rák gan
วัน นั้น มัน คง ไม่ มี..
wan nán man kong mâi mii
ขอ โทษ..   ที่ ต้อง จาก ไป สัก ที   มัน คง จะ ดี ให้ เธอ..   ได้ หา ใคร
kɔ̌ɔ tôot – tîi dtɔ̂ng jàak bpai sàk tîi – man kong jà dii hâi təə – dâi hǎa krai
ที่ จะ ทน ได้ พอ.. จะ รอ ได้ ไหว..
tîi jà ton dâi pɔɔ jà rɔɔ dâi wǎi
เธอ เคย สน ใจ   บ้าง ไหม นะ เธอ   ว่า ฉัน นะ รัก..
təə kəəi sǒn jai – bâang mǎi ná təə – wâa chǎn ná rák
กลับ มา นั่ง คิด   ตอก ย้ำ ทุก อย่าง
glàp maa nâng kít – dtɔ̀ɔk yáam túk yàang
โง่ เอง เลย ไม่ ระวัง..
ngôo eeng ləəi mâi rá-wang
กี่ หน ที่ ทน   นั่ง เช็ด น้ำ ตา   เหมือน คน สิ้น หวัง
gìi hǒn tîi ton – nâng chét náam dtaa – mʉ̌ʉan kon sîn wǎng
ตัด ใจ ทีไร   รัก มัน ก็ ยั้ง.. แต่ คง ต้อง ไป ครั้ง นี้..
dtàt jai tii-rai – rák man gɔ̂ɔ yáng dtɛ̀ɛ kong dtɔ̂ng bpai kráng níi
*,#,#